Om

Tove började fotografera redan vid fyra års ålder. Vid sju års ålder hittade hon olika vägar till uttryck även inom dans, musik och teater samt måleri och skulptur. Sedan dess har hon varit verksam inom konsten på olika sätt. Hon ägnade några år som lärare i analogt fotografi och mörkrumsteknik. Musiken och teatern har fått spela vidare vid sidan om men på nåt sätt så vävs det ofta in i hennes alster. Tove arbetar med egna metoder både i förarbete och efterarbetet med sina bilder.  

 

- Det är inte bara att trycka på knappen, brukar hon säga när hon sitter i förstadiet av planeringen inför en fotografering. Det måste följa en frekvens som känns rätt och som förmedlar det jag känner eller vill kommunicera.

En del händer innan bilden tas, en del under fotograferingen och mycket under själva efterarbetet i redigerings fasen.

 

Tove använder sig av blandtekniker och jobbar mycket utifrån frekvenser och numerologiska strukturer.

Kollage, blandtekniker, fysiska karaktärer, installationer, egenhändigt komponerad musik och andra moment är element hon använder sig utav för att skapa de dimensioner hon upplever och vill förmedla. 

About

Tove began photographing at the age of four. At the age of seven, she found various ways of expression also within dance, music and theater, as well as painting and sculpture. Since then she has been active in art in various ways. She spent a few years as a teacher in analog photography and darkroom technology. The music and the theater have had to play further along, but in some way it is often woven into her work. Tove works with his own methods both in preparation and after-work with his pictures.

 

- It is not just pressing the button, she usually says when she is in the preliminary stage of planning for a photography. It must follow a frequency that feels right and which conveys what I know or want to communicate.

Some hands before the picture is taken, some during the photographing and much during the actual finishing work in the editing phase.

 

Tove uses mixed technology and works a lot from frequencies and numerological structures.

Collage, mixed techniques, physical characters, installations, self-composed music and other elements are elements she uses to create the dimensions she experiences and wants to convey.

Utdrag ur intervju med Expressen Leva&Bo 2016

Hur kommer dina bilder till?
– Ungefär som en konstnär har en palett när de målar plockar jag samman de idéer jag har för att förmedla en tanke eller en känsla. Ibland jobbar jag mycket med bildbehandling i datorn, ibland inte alls.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har gått fotoskola på Kulturama och sedan har jag jobbat som assistent hos olika fotografer. Bildbehandlingen har jag lärt mig själv.

Har du alltid varit så kreativ?
– Alltid. Jag började måla när jag var tre år. Och jag har alltid skrivit poesi och låttexter. Det är som en aldrig sinande flod som bara väller fram.

Dina bilder är ofta lite drömska, och ofta är det unga tjejer på bilderna?
– Jag började med att fotografera porträtt. Det är häftigt att man i kameran kan fånga ett ögonblick i en människas liv, känslor och historier som bara syns på bild. Det är fascinerande tycker jag.
– Mitt målfokus och signum har nog alltid varit närvaro i bilderna.

Du berättar på din blogg att du får inspiration av rummen i mellanrummet. Berätta mer?
– Jag upplever att det är dimensioner som vi inte kan uppfatta med blotta ögat, känslor och energier som vi inte kan se eller förstå. Andra dimensioner helt enkelt.

Är du religiös?
– Nej, men jag tror på en högre existens eller medvetande ur vilken vi kommer eller finns till. Jag är vetenskapligt intresserad med ett öppet spirituellt sinne. För mig är det samma sak.
– Jag är ödmjuk inför faktum att jag nog aldrig finner ett faktum annat än att rörelsen är konstant.

Av Katarina Forsberg

levabo@expressen.se
 

Excerpt from interview with Expressen Leva & Bo 2016

How are your pictures beeing created?

- I work much like an artist that has a palette when they paint, I pick up the ideas I have to convey a thought or a feeling. Sometimes I work a lot with image processing in the computer, sometimes not at all.

What is your background?

- I have attended photo school at Kulturama and then I have worked as an assistant at various photographers. I have learned the picture processing myself.

Have you always been so creative?

- Always. I started painting when I was three years old. From that I carried on to photography, dancing, singing, acting, writing. Creating things is what comes natural for me.

Your pictures are often a little dreamy, and often there are young girls in the pictures?

- I started by photographing portraits. It is fascinating that the camera can capture a moment in a person's life, feelings and stories that are only visible in the picture. 

- My goal focus and signum have always been presence in the pictures.

You tell on your blog that you get inspiration from the rooms in the space. Tell me more?

- I believe that there is a possibility of dimensions that we cannot perceive with the naked eye, Feelings and energies that we cannot see or understand. Other dimensions simply.

Are you religious?

- No, but I believe in a higher existence or consciousness from which we come or exist. I am scientifically interested in an open spiritual mind. For me it is the same.

- I am humble to the fact that I probably never find a fact other than that change is constant.

Av Katarina Forsberg

levabo@expressen.se
 

© 2023 by PRETTY GAL. Proudly created with Wix.com

NEED ASSISTANCE?

buy our products:

webshop@tovefrank.com

Contact Tove:

tove@tovefrank.com

Become a retailer:

order@tovefrank.com

 

STAY CONNECTED

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Pinterest Clean
  • Instagram Clean

BE OUR FRIEND